Informacje

Zawiadomienie

Turhand-Ret sp.z o.o. zarządca nieruchomości informuje, że nowelizacja Ustawy z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogłoszona w Dz.U. z 17.01.2015 r.poz.87, nakłada na wspólnoty mieszkaniowe obowiązek złożenia nowych zbiorczych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. W tym celu konieczne jest złożenie przez każdego właściciela lokalu oświadczenia, na potrzeby sporządzenia tejże deklaracji. Druk "Oświadczenia" do pobrania ze strony internetowej Turhand-Ret. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami nie uległa zmianie i wynosi 13 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny i 20 zł w przypadku gromadzenia w sposób nieselektywny."

Do pobrania:

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pobierz oświadczenie dokument .doc

Komunikat

Niniejszym informujemy, że z dniem 1.05.2016 r. weszła w życie Uchwała nr.XX/371/15 rady Miasta Opola w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola. Uchwała ta określa nowe wzory składanych przez wspólnoty deklaracji i sposoby ich sporządzania. Treść tej uchwały jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu oraz na stronie Śmieciopolis Opole.

Przypominamy!

Wszelkie reklamacje, uwagi, zapytania , w sprawie realizacji wywozu odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Zakładu Komunalnego w Opolu, który w imieniu Gminy sprawuje nadzór nad realizacją tego zadania, pod nastepujący nr.tel 77 44 13 237 lub e-mail: dgo@zaklad-komunalny.pl

Harmonogram wywozu odpadów

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych znajduje się na stronie www.smieciopolis.opole.pl. Udostępniamy Państwu link do tej strony: pobierz harmonogram »

Usuwanie gruzu i materiałów poremontowych

Niniejszym informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów, gruz oraz materiały poremontowe nie stanowią odpadów komunalnych w rozumieniu ustawowym. Ich usuwanie musi odbywać się staraniem i na koszt osób prowadzących roboty remontowe. Wywóz takich odpadów może wykonywać jedynie firma posiadająca pozwolenie wydane przez lokalny samorząd. Turhand-Ret sp.z o.o. może w oparciu o posiadanie takiego zezwolenia świadczyć taką usługę na zlecenia osób fizycznych i prawnych. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty na realizację takiej usługi. W tym celu prosimy o kontaktowanie się z naszym Działem obsługi wspólnot i wykonawstwa technicznego pod numery telefonów:
- sekretariat (77) 457 59 50
- centrala (77) 47 47 515 wew. 13
- tel. bezpośredni - (77) 451 43 05.

Biura Spółki czynne:

poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00