Informacje

Wdrożenie Rodo - zawiadomienie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Turhand-Ret sp. z o. o.
ul. Strzelców Bytomskich 7
45-084 Opole
Turhand – Ret sp. z o. o. informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) jest:

Turhand-Ret Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, KRS: 0000054515 (dalej zwany „Administratorem”).
Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: Turhand-Ret sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole turhand@op.onet.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawowania zarządu nieruchomością w zakresie wyznaczonym umową o zarządzanie, a także obowiązującymi przepisami prawa, określającymi obowiązki zarządcy nieruchomości, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716).

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako zarządcy nieruchomości, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali oraz nałożonych.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Państwa dane osobowe – jeżeli będzie to konieczne mogą być przekazywane następującym odbiorcom: bank, dostawcy mediów, w tym wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła; organy władzy publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; pogotowie: gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze; kancelaria prawna; Poczta Polska lub inne podmioty świadczące usługi doręczania korespondencji, kurierzy; obsługa techniczna budynków, w tym podmioty świadczące usługi pogotowia technicznego; zakład ubezpieczeń, broker; wykonawcy prac porządkowych, remontowych i budowlanych;
firma informatyczna obsługująca systemy informatyczne Administratora Danych; licencjodawcy oprogramowania do obsługi Administratora Danych, właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2, a tym samym prawidłowego sprawowania zarządu nieruchomością, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wyżej wskazanej umowy lub przez okres ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Państwa danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.

9. Macie Państwo prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dyrektor
(-) mgr Janusz Kramarz

Zawiadomienie

Turhand-Ret sp.z o.o. zarządca nieruchomości informuje, że nowelizacja Ustawy z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogłoszona w Dz.U. z 17.01.2015 r.poz.87, nakłada na wspólnoty mieszkaniowe obowiązek złożenia nowych zbiorczych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. W tym celu konieczne jest złożenie przez każdego właściciela lokalu oświadczenia, na potrzeby sporządzenia tejże deklaracji. Druk "Oświadczenia" do pobrania ze strony internetowej Turhand-Ret. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami nie uległa zmianie i wynosi 13 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny i 20 zł w przypadku gromadzenia w sposób nieselektywny."

Do pobrania:

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pobierz oświadczenie dokument .doc

Komunikat

Niniejszym informujemy, że z dniem 1.05.2016 r. weszła w życie Uchwała nr.XX/371/15 rady Miasta Opola w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola. Uchwała ta określa nowe wzory składanych przez wspólnoty deklaracji i sposoby ich sporządzania. Treść tej uchwały jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu oraz na stronie Śmieciopolis Opole.

Przypominamy!

Wszelkie reklamacje, uwagi, zapytania , w sprawie realizacji wywozu odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Zakładu Komunalnego w Opolu, który w imieniu Gminy sprawuje nadzór nad realizacją tego zadania, pod nastepujący nr.tel 77 44 13 237 lub e-mail: odpady@um.opole.pl

Harmonogram wywozu odpadów

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych znajduje się na stronie www.smieciopolis.opole.pl. Udostępniamy Państwu link do tej strony: pobierz harmonogram »

Usuwanie gruzu i materiałów poremontowych

Niniejszym informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów, gruz oraz materiały poremontowe nie stanowią odpadów komunalnych w rozumieniu ustawowym. Ich usuwanie musi odbywać się staraniem i na koszt osób prowadzących roboty remontowe. Wywóz takich odpadów może wykonywać jedynie firma posiadająca pozwolenie wydane przez lokalny samorząd. Turhand-Ret sp.z o.o. może w oparciu o posiadanie takiego zezwolenia świadczyć taką usługę na zlecenia osób fizycznych i prawnych. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty na realizację takiej usługi. W tym celu prosimy o kontaktowanie się z naszym Działem obsługi wspólnot i wykonawstwa technicznego pod numery telefonów:
- sekretariat (77) 457 59 50
- centrala (77) 47 47 515 wew. 13
- tel. bezpośredni - (77) 451 43 05.

Biura Spółki czynne:

poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00